Vinterutskick 2010

Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi
www.barnallergisektionen.se

                                                                                                                   Växjö 100201

Hej alla medlemmar i barnallergisektionen!

Nu har vi äntligen passerat den mörkaste tiden och det börjar märkas att dagarna har blivit lite längre! Hoppas att ni alla haft något ledigt över jul-nyårshelgerna och haft möjlighet till mycket utevistelse!  

Vi i styrelsen vill tacka Bo Klintberg och medarbetare för ett välordnat möte på Wisbystrand alldeles bredvid Almedalen i Visby! Det var en upplevelse att få komma dit! Tack också alla ni som deltog i mötet, som åhörare eller föreläsare! Föreläsningspresentationer från mötet finns på hemsidan.

På årsmötet beslutades att medlemsavgiften höjs till 100 kr per år fr.o.m. 2010. Vidare presenterades resultatet av den enkät, som under våren ställdes till verksamhetscheferna på landets barnkliniker, för att kartlägga hur det ser ut med antal tjänster inom barnallergologi samt framtida försörjning. Enkäten finns på hemsidan liksom de färdiga ST-dokumenten angående mål, utbildningsplan, checklista och ST-kontrakt. Läs mer på hemsidan i årsmötesprotokollet och årsberättelsen.

Vårmötet tillsammans med SFFA är i Lund torsdagen 25 mars. På förmiddagen pediatrisk session med ”Astma och elitidrottDifferentialdiagnostik och doping”. På eftermiddagen
”Behandling av astma under graviditet och amning - Vad händer under graviditeten, primärpreventiva åtgärder under graviditeten.” När programmet är klart kommer det att finnas på vår resp. SFFA; s hemsida. www.sffa.nu .
BLF; s ”Barnveckan” är i Jönköping vecka 16. Tisdagen 20 april ordnar Barnallergisektionen ”Astma-kurs” med diagnostik, monitorering, underhållsbehandling och akutbehandling. Vidare presenteras den omarbetade stencilen A1: Faktorer av betydelse för uppkomsten av astma och allergisjukdom hos barn.”

Höstmötet blir i Göteborg torsdag- fredag 9-10 september. Efterutbildningsdagen kommer att ägnas åt födoämnesallergi och det blir minisymposier om ”Risk och friskfaktorer för astma och allergi” samt ”Behandling av barn med multihandikapp och återkommande luftvägsbesvär”. Karin Fälth-Magnusson håller en högtidsföreläsning.

Styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året!

 

Helene Axfors Olsson, sekreterare  helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se