Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi i Visby 2009-09-24

§ 1. Årsmötet öppnades.
Ordföranden Karin Fälth-Magnusson förklarade årsmötet öppnat och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna.

§ 2. Justeringspersoner.
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Inger Winnergård, Kungsbacka och Stig Örjestad, Skellefteå.

§ 3. Årsberättelse.
Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna.  

§ 4. Ekonomirapport
Sektionens ekonomi redovisades av kassören Anne Kihlström. Föreningen har fortsatt god ekonomi. Viss förbättring avseende inbetalning i tid av avgift till höstmötet.

§ 5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Per Thunqvist och godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009.

§ 7. Årsavgift.
Årsavgiften för kommande år höjdes till 100 kronor.

§ 8. Val av styrelse.
Gunnar Lilja, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag till styrelse. Karin Fälth-Magnusson avgår som ordförande och utgår ur styrelsen. I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Bill Hesselmar som ordförande, Göran Wennergren omvaldes som vice ordförande, Anne Kihlström som kassör, Helene Axfors Olsson som sekreterare och Catarina Almqvist Malmros som övrig ledamot. Lennart Nilsson, Linköping nyvaldes som övrig ledamot.

§ 9. Val av revisorer.
Per Thunqvist, Stockholm och Stig Örjestad, Skellefteå omvaldes som ordinarie revisorer. Dan Gustafsson, Örebro, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 10. Valnämnd.
Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande) och Anders Berner, Karlstad omvaldes. Eva Landgren, Sundsvall nyvaldes efter Cajsa Öberg, Trollhättan som avtackades.

§ 11. Meddelanden.
- Sekreterare Helene presenterade resultaten av den enkät, ställd till verksamhetscheferna på landets barnkliniker, för att kartlägga hur det ser ut idag med antal tjänster inom barnallergologi samt framtida försörjning. Svar har inkommit från 28 av 36 verksamhetschefer. Balans mellan de som ”tror att de arbetar fram till 2015” (39 st.) och antal under ”pågående utbildning”(25 st.) samt ”intresse för framtida specialisering”(17 st.). Dock finns ingen täckning avseende de totalt ca 28 tjänster som landets barnallergologer ansåg behövdes i tillskott i enkäten från 2007. Årsmötet enades om att det är av yttersta vikt att vi värnar om vår specialitet liksom om våra blivande kollegor inom specialiteten.  Styrelsen uppmanades att arbeta vidare med frågan.
 
 -Kassör Anne presenterade de färdiga ST-dokumenten angående mål, utbildningsplan, checklista och ST-kontrakt som finns på vår hemsida www.barnallergisektionen.se.

 -Jan Svedmyr informerade om att dopingkommissionen gjort ändringar avseende beta-tvåstimulerare och förbjudit alla. Den förenklade dispensen är borta. Vid kontroll ska förfrågan skickas till behandlande läkare och då måste det i journalen finnas påvisad signifikant reversibilitet eller påvisad hyperreaktivitet via någon form av provokation. Årsmötet överlät frågan till styrelsen för vidare handläggning.

 -Ordförande Karin gav aktuell information angående influensa H1N1 och de dokument som finns angående äggallergi, riskgrupper och Tamiflu som finns på hemsidan.

 - Frågan angående europacertifiering av vår subspecialitet har aktualiserats av Sten Dreborg.    Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 12. Stencilkommitténs arbete.
Stencilkommittén har haft tre sammanträden under perioden. Stencilerna ”Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare” och ”Underhållsbehandling av astma” har reviderats, vilket innebär att samtliga stenciler är reviderade. Stencilen ”Frågeformulär användbara vid astmakontroll” är nyskriven och ett omfattande arbete pågår för revision av ”Preventionsstencilen”. Ordförande Karin presenterade de arbetsgrupper som bildats för detta ändamål samt de färdiga förslag som ligger för genomläsning av våra medlemmar på hemsidan. Synpunkter mailas till sekreterare Helene inom en månad, senast 091101.

§ 13. SK-kurser.                                                                                                                      
SK-kurs i Barn- och Ungdomsallergologi anordnas i Uppsala 100201-05 och en SK-kurs med fokus på ÖNH allergologi Lund 100419-22. Lokala kurser i barnallergologi anordnas på flera ställen. Arrangerande kollega uppmanas kontakta sekreteraren för information via hemsidan.

§ 14.  Nya specialistärenden                                                                                                
Daiva Helander Stockholm, Caroline Karlsson Malmö, Karsten Kötz Göteborg, Elena Lundberg Skellefteå, Christophe Pedroletti Stockholm hälsades välkomna som nya specialister inom barn-och ungdomsallergologi.

§ 15.  Höstmötet 2009
Nästa års mötesplats blir Göteborg torsdag-fredag 9-10 september. Som lämpliga ämnen föreslogs ”Risk- och friskfaktorer för astma och allergi”, astmamonitorering och ”Specifik oral tolerans induktion, SOTI”.

§ 16. Kommande möten
SFFA;s ”Allergidagen” i Stockholm 091002,  Riksstämman 091126. Vårmötet i samarbete med SFFA i  Lund 100325. BLF; s ”Barnveckan” i Jönköping vecka 16, 2010. Allergistämma i Linköping 101027-28. Nordiskt allergimöte i Stockholm februari 2011 under planering (Pär Gyllfors SFFA).   
                                                            
§ 17. Övriga frågor
 -Anders Lindfors önskar kontakt med kollegor som behandlar patienter med hereditärt angioneurotiskt ödem.    
 - Ledamot Catarina presenterade de två kollegor som disputerat inom barnallergologi, båda i december 2008;  Wilhelm Zetterqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, med avhandlingen ”Exhaled nitrogen oxides and carbon monoxide in asthma and cystic fibrosis: Markers of Inflammation?”och
Andrei Malinovschi, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet med avhandlingen ”Nitric Oxide Exchange in Central and Peripheral Airways Determinants in Health and Respiratory Disease.                                                                                                      
 - Styrelsen fick i uppdrag att diskutera utökat samarbete med ”Arbetsgruppen för pediatrisk pulmonologi”.
                             
§ 18BLFA-stipendium                                                                                                              
Det är första gången som BLFA;s stipendium delas ut. Stipendiet, som i år är på 50 000 kr, utdelades till Thomas Abrahamsson, Linköping för studien ”Allergisk sjukdom vid 7 års ålder i relation till immunologiska markörer och supplementering med probiotika under spädbarnsperioden”.

§ 19. Mötet avslutades
Årsmötet avslutades med att ordförande Karin avtackades av styrelsen för utmärkta insatser som ordförande.   

Vid protokollet
Helene Axfors Olsson
Justeras:
                                                                                      
Inger Winnergård                                                                Stig Örjestad