Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi i Jönköping 2008-09-19

§ 1. Årsmötet öppnades.
Ordföranden Karin Fälth-Magnusson förklarade årsmötet öppnat och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna.

§ 2. Justeringspersoner.
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Jan-Åke Jönsson, Växjö och Christian Möller, Nyköping.

 3. Årsberättelse.
Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna.  

§ 4. Ekonomirapport
Sektionens ekonomi redovisades av kassören Anne Kihlström. Föreningen har fortsatt god ekonomi. Allt fler anmäler sig till höstmötet via föreningens hemsida, i år cirka en tredjedel av mötesdeltagarna. Medlemslista finns anslagen i ”Nyhetshörnan” med information huruvida medlemsavgiften är betald de senaste åren. För att förbättra inbetalning av årsavgiften togs beslut att ändra tidpunkt för påminnelse om inbetalning till januari månad.

§ 5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Per Thunqvist och godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-2008.

§ 7. Årsavgift.
Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad till 50 kronor.

 § 8. Nya stadgar
Föreningens nya stadgar presenterades och godkändes av mötet. Nytt i stadgarna är bl.a. att styrelsen utökas till sex ledamöter och att en vice ordförande utses.

 § 9.Val av styrelse.
Gunnar Lilja, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag till styrelse och påpekade bl.a. att man strävar efter föryngring och en bred geografisk representation över landet. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes
Karin Fälth-Magnusson som ordförande, Anne Kihlström som kassör, Helene Axfors Olsson som sekreterare och Göran Wennergren som övrig ledamot. Bill Hesselmar, Göteborg och Catarina Almqvist, Stockholm nyvaldes som övriga ledamöter. Göran Wennergren har åtagit sig uppgiften som vice ordförande det kommande året.

§ 10
. Val av revisorer.
Per Thunqvist, Stockholm omvaldes och Stig Örjestad, Skellefteå nyvaldes som ordinarie revisorer. Dan Gustafsson, Örebro, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 11
. Valnämnd.
Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande) och Cajsa Öberg, Trollhättan omvaldes i valberedningen. Anders Berner, Karlstad nyvaldes efter avgående Anders Berg.

§ 12. Meddelanden.

Vid föregående årsmöte fick styrelsen i uppdrag att ytterligare kartlägga gruppen ”Kollega under utbildning” i ”Enkät angående aktuell tjänstgöring hos barnallergologer”. Resultaten är svårtolkade dels pga. att svar inte inkommit trots påminnelse, dels pga. alltför lång tid förflutit sedan den första enkäten skickades ut våren 2007. Mötet ansåg det motiverat att kartlägga hur det ser ut idag med antal tjänster inom barnallergologi samt framtida försörjning. Styrelsen fick i uppdrag att ställa samman en enkät för distribution till verksamhetscheferna på landets barnkliniker.                                                                                                                    
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkarnas specialiseringstjänstgöring, inklusive målbeskrivningarna för samtliga specialiteter finns nu publicerat på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10127/2008-126-2.htm alt.  http://www.svls.se/malbeskrivning/6694.cs  Länkarna finns även utlagda på föreningens hemsida. Så snart arbetet med checklistorna är avslutat kommer målbeskrivningar och även checklistor att läggas in i Kompetensportföljen  www.kompetensportfoljen.se . Mötet gav Stencilkommittén i uppdrag att arbeta vidare med komplettering av målbeskrivningen avseende rekommenderade SK-kurser, regiontjänstgöring mm. Förslaget kommer att läggas ut på hemsidan.

§ 13. Stencilkommitténs arbete.                                                                                         
Stencilkommittén har haft två sammanträden under året. Följande stenciler har reviderats och lagts ut på hemsidan: ”Anafylaxi/anafylaktisk reaktion inklusive adrenalin som anafylaxiprofylax”, ”Att beakta vid besök på skola/förskola, ”Underhållsbehandling av astma” och ”Riktlinjer för vaccination av barn med allergi.”. Samtliga stenciler är nu reviderade förutom ”Omhändertagande av ungdom med astma och/eller allergi”.

§ 14. Sektionens hemsida. www.barnallergisektionen.se

Hemsidan är delvis omgjord och presenterades av webbansvarige Kent-Åke Henricson. Hemsidan uppdateras ständigt av Kent-Åke Henricson i samarbete med sektionens sekreterare.  

 § 15. SK-kurser.
 SK-kurs i Barn- och Ungdomsallergologi anordnas i Uppsala 2009. Pga ett missförstånd anordnas ingen SK-kurs 2008. Många sökande till SK-kursen gör att denna ofta kommer i slutet av ST-utbildningen. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Sundsvall för att efterhöra möjlighet att de ånyo anordnar ”Allergikurs”.

§ 16. Forskningsstipendie

Gsk har med beklagande avböjt fortsatt sponsring av det stipendium som delats ut under många år. Styrelsen fick mötets godkännande att Barnallergisektionen inrättar ett eget stipendium i barnallergologi. Finansieringen kan ske på olika sätt, antingen genom sponsring av olika företag år från år, alternativt via intäkter från höstmötet fr.a. via utställaravgifter.

§ 17. Nya specialistärenden
                                                                                         
Nicholas Brodszki Lund, Susanne Johansen Lidköping, Nora Nilsson Stockholm, Anna Sandin Östersund och Anna-Carin Wetterstrand Enelund Göteborg hälsades välkomna som nya specialister inom barn-och ungdomsallergologi.

§ 18.
  Höstmötet 2009
Nästa års mötesplats blir Visby där programmet planeras i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus, onsdag-torsdag 23-24september. Som lämpliga ämnen föreslogs ”Uppföljning av allergi/astmautveckling hos lantbrukarbarn”, ”Normalvärden för spirometri”, ”Aktuellt om inhalationshjälpmedel vid astma” och ”Immunmodulerande behandling”.

§ 19
. Kommande möten
SFFA;s ”Allergidagen” i Stockholm 081003. Riksstämman 081127. Vårmötet i samarbete med SFFA i  Örebro 090326. BLF; s ”Barnveckan” i Uppsala vecka 17.
                            
§ 20. Övriga frågor
Gunilla Hedlin tar över ordförandeposten för ERS Paediatrics Assembly och Anders Lindblad blir där ordförande i arbetsgruppen för Cystisk Fibros.
Inom kort publicerar Socialstyrelsen ”Kunskapsunderlag för astma och graviditet”.
Astma- och allergiförbundet utlyser ett stipendium till Kerstin Hejdenbergs minne riktat till doktorand inom barnallergologi, information finns på vår hemsida.
Christian Möller påpekade behovet av uppföljning av barn och ungdomar som behandlas med sublingual immunterapi, och berättade att Sören Wille planerar ett register angående detta. Christian Möller lyfte också frågan om utredningsvärdet av Omega-5-gliadin hos skolbarn med magont samt användandet av racemiskt adrenalin. Ev. sker uppföljning av dessa frågor i samband med Visbymötet.
Göran Wennergren höll parentation över Stefan Croner och Tony Foucard.
                             
§ 21Mötet avslutades
Årsmötet avslutades med att ordförande Karin Fälth-Magnusson avtackade Johan Alm för utmärkta insatser som styrelsemedlem.  
.
Vid protokollet

Helene Axfors Olsson
Justeras:
                                                                                      

Jan-Åke Jönsson                                               Christian Möller