Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi i Lund 07-09-28

§ 1. Årsmötet öppnades.
Ordföranden Karin Fälth-Magnusson förklarade årsmötet öppnat och hälsade  årsmötesdeltagarna välkomna.

§ 2. Justeringspersoner.

Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Sören Wille, Helsingborg och Göran Oldaeus, Jönköping.

§ 3. Årsberättelse.

Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna.  

§ 4
. Ekonomirapport
Sektionens ekonomi redovisades av kassören Anne Kihlström. Föreningen har fortsatt god ekonomi.  Fortsatta problem angående utebliven inbetalning av medlemsavgiften även om en viss förbättring har skett. Det efterlystes en information ut till medlemmarna om avgiften är betald eller ej de senaste åren, något som tidigare stod på pappersutskicket. Om medlem inte betalar under två på varandra följande år, blir man enligt stadgarna utesluten ur föreningen. Fortsatt problem med att många deltagare inte betalar in avgiften till höstmötet i tid.  

§ 5. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades av Per Thunqvist och godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfrihet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-2007.

§ 7. Årsavgift.

Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad till 50 kronor. En bättre betalningsvilja efterlystes av kassören. 

§ 8. Val av styrelse.
Karin Fälth-Magnusson omvaldes som ordförande, Anne Kihlström omvaldes som kassör, Helene Axfors Olsson omvaldes som sekreterare, Göran Wennergren omvaldes som övrig ledamot och Johan Alm omvaldes som övrig ledamot.

§ 9
. Val av revisorer.
 Bill Hesselmar, Göteborg och Per Thunqvist omvaldes som ordinarie revisorer.Dan Gustafsson, Örebro, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 10
. Valnämnd.
Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande), Anders Berg, Karlstad  och Cajsa Öberg, Trollhättan omvaldes i valberedningen.

§ 11. Meddelanden.

Under året har styrelsen på uppdrag av BLF utarbetat ett förslag till målbeskrivning och ST-dokumentportfölj för ST-läkare inom barnallergologi samt ST inom pediatrik avseende vår subspecialitet. Anne Kihlström företräder styrelsen i detta ärende och presenterade förslagen. Dokumenten kommer att läggas ut på hemsidan för synpunkter från medlemmarna. Frågor som styrelsen inte tagit ställning till är ev. tidsangivelse (som tidigare varit 2 år), tid på regionsjukhus (1-3 månader) samt tillgodoräknande av forskningstid (6 månader). Årsmötet gav också styrelsen i uppdrag att ta kontakt med ”Arbetsgruppen för pediatrisk pulmonologi” och diskutera om intresse finns för ett samarbete.
 Helene Axfors Olsson presenterade preliminära resultat av ”Enkät angående aktuell tjänstgöring hos barnallergologer” med syfte att inventera aktuellt och framtida behov av barnallergologer. Medelåldern är hög och det kommer att bli stora pensionsavgångar inom 5-10 år. Styrelsen fick i uppdrag att ytterligare kartlägga gruppen ”Kollega under utbildning”.   
Styrelsen har av BLF fått i uppdrag att se över Barnallergisektionens stadgar. Ordföranden och sekreteraren har åtagit sig att utarbeta ett förslag till nästa årsmöte. Ordförande presenterade en historik över sektionen som bildades i Stockholm 1966 av Sven Kraepelin som en ”Allergiklubb”. En av grundarna på detta möte, Eric Kusoffsky, deltog vid årsmötet och hyllades med applåder.

§ 12. Stencilkommitténs arbete.                                                                                         
Stencilkommittén har under året haft två sammanträden. Ytterligare stenciler har färdigställts och lagts ut på hemsidan, bl.a. ”Provokation- födoämnesallergi”, ”Komjölksallergi”,”Latexallergi” och ”Urticaria och angioödem”. Det finns flera olika provokationsscheman att välja emellan beroende på om man vill provocera blint alternativt öppet eller om man vill provocera t.ex med ägg i form av heläggspulver eller sockerkaka. Viss justering avseende lay-out på provokationsscheman ska göras. Problem angående distribution av heläggspulver från enskilt företag, styrelsen fick i uppgift att lösa detta.

§ 13. Sektionens hemsida. www.barnallergisektionen.se
Hemsidan uppdateras ständigt av Kent-Åke Henricson i samarbete med sekreteraren. Resultat från ”Enkät angående aktuell tjänstgöring hos barnallergologer”, ST-dokumentportfölj och historiken kommer att läggas ut på hemsidan.   
 
§ 14. SK-kurser.                                                                                                                     
SK-kurs i Barn- och Ungdomsallergologi anordnas i Stockholm november 2007. Gunilla Hedlin och Anne Kihlström är kursansvariga. Lennart Nordvall i Uppsala är tillfrågad och är positiv till att anordna SK-kurs 2008.

§ 15. Nya specialistärenden.
                                                                                        
Caroline Nilsson, Stockholm och Maria Lingström, Kalmar hälsades välkomna som nya specialister inom barn-och ungdomsallergologi.

§ 16.
  Höstmötet 2008 och 2009
Styrelsens förlag till nästa års mötesplats var Jönköping i samarbete med Linköping torsdag-fredag 080918-19. Som ämne för efterutbildningsdagen föreslogs ”Allergiprevention i nytt ljus”. Höstmötet 2009 föreslogs vara i Visby med samarbete med Stockholm onsdag-torsdag 090923-24.

§ 17
. Kommande möten
SFFA;s ”Allergidagen” i Stockholm 071005. ”Nordiskt möte i klinisk allergologi” i Oslo 071115-1117. Riksstämman 071129. Vårmötet i samarbete med SFFA i Falun 080403 där Jan Svedmyr är lokalt ansvarig. Som programmet på Barnallergisektionens förmöte föreslogs ”Anafylaxidokument och handhavande av adrenalinpenna”. BLF; s ”Barnveckan” i Örebro vecka 16. Styrelsen utarbetar ett program tillsammans med Dan Gustavsson som tillfrågats som lokalt ansvarig. EAACI i Barcelona 080607-0611.  ERS i Berlin 081004-1008.
                            
§ 18. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
                             
§ 19Mötet avslutades
Årsmötet avslutades med att ordförande Karin Fälth-Magnusson avtackade Tom af Klercker för utmärkta insatser som kassör under 18 år och överräckte  presenter.  
GSK; s forskningsstipendium i barnallergologi på totalt 50 000: - överräcktes av Erika Törnvall till Erik Melén, Stockholm.
Vid protokollet

Helene Axfors Olsson
Justeras:
                                                                                      

  Göran Oldaeus                                          Sören Wille