Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi i Tylösand 06-09-21

§ 1. Årsmötet öppnades.
Ordföranden Karin Fälth-Magnusson förklarade årsmötet öppnat och hälsade  årsmötesdeltagarna välkomna.

§ 2. Justeringspersoner.
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Kent-Åke Henricson, Halmstad och Peter Meyer, Lund.

§ 3. Årsberättelse.
Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna.  

§ 4. Ekonomirapport
Sektionens ekonomi redovisades av kassören Tom af Klercker. Föreningen har fortsatt god ekonomi.  Dålig disciplin vid inbetalandet av medlemsavgifter, endast 3/5 av medlemmarna betalar varje år. Om medlem inte betalar under två på varandra följande år, blir man enligt stadgarna utesluten ur föreningen. Fortsatt problem med att många deltagare inte betalar in avgiften till höstmötet i tid.

§ 5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Nele Sigurs, Borås och godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005-2006.

§ 7. Årsavgift.
Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad till 50 kronor. 

§ 8. Val av styrelse.
Karin Fälth-Magnusson omvaldes som ordförande, Anne Kihlström nyvaldes som kassör, Helene Axfors Olsson omvaldes som sekreterare, Göran Wennergren omvaldes som övrig ledamot och Johan Alm omvaldes som övrig ledamot. Tom af Klercker ombads sitta kvar i styrelsen ett år för att handleda den nya kassören.

§ 9. Val av revisorer.
 Bill Hesselmar, Göteborg omvaldes som ordinarie revisor. Per Thunqvist, Stockholm nyvaldes som ordinarie revisor. Dan Gustafsson, Örebro, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 10. Valnämnd.
Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande) och Anders Berg, Karlstad omvaldes. Cajsa Öberg, Stockholm nyvaldes i valberedningen.

§ 11. Meddelanden.
Styrelsen har haft möte med ASTA; s styrelse som inledning på ett utökat samarbete. ASTA;s hemsida länkas till vår hemsida. ASTA har färdigställt ett kompetensförslag till utbildning av allergisjuksköterskor och arbetar med ett spirometridokument, liknande pricktestdokumentet. Styrelsen presenterade ”Enkät angående aktuell tjänstgöring hos barnallergologer” med syfte att inventera aktuellt och framtida behov av barnallergologer. Efter förslag på förändringar fick styrelsen godkänt att skicka ut enkäten. På uppdrag av BLF ska målbeskrivningen för barn- och ungdomsallergologi arbetas om. Ordföranden och sekreteraren utarbetar ett förslag som, efter godkännande av styrelsen, läggs ut på hemsidan för kommentarer. Göran Wennergren deltar i november i ett work-shop om astmabehandling initierat av Läkemedelsverket. Bill Hesselmar, Göteborg är ordförande i en nybildad ”Arbetsgrupp för pediatrisk pulmonologi”. Önskvärt att medlem i arbetsgruppen finns representerad i vår styrelse. Helene Axfors Olsson påminde medlemmarna att anmäla ändrad mailadress till henne.  

§ 12. Stencilkommitténs arbete.                                                                                         
Under året har ett omfattande arbete pågått med uppdatering och revidering av samtliga stenciler. Stencilerna har fått en ny gruppering efter innehåll och kommer att få enhetlig lay-out med revideringsdatum och giltighetstid. Stencilkommitténs medlemmar har beslutat om ett gemensamt ansvar för samtliga stenciler. Författarlista finns tillgänglig hos sekreteraren vid förfrågan.

§ 13. Sektionens hemsida. www.barnallergisektionen.se
Styrelsen tackade Kent-Åke Henricson för hjälp med hemsidan. En nyhetsrulle kommer att läggas in med aktuell information. Länk finns redan till SFFA; s möteskalender.

 § 14. SK-kurser.                                                                                                                      SK-kurs i Barn- och Ungdomsallergologi anordnas i Stockholm november 2006 och 2007. Gunilla Hedlin och Anne Kihlström är kursansvariga.  SK-kurs i ”Pediatrisk dermatologi” anordnas av Gunnar Lilja och Ylva Lindhe januari 2007. I Sundsvall genomförs 2007 ytterligare en kurs inom sektionens ämnesområde i linje med den kurs som genomfördes förra året. Kursen får ekonomiskt stöd av sektionen.

§ 15. Nya specialistärenden.                                                                                         
Margareta Borgström, Falun, Cilio Corrado, Malmö, Gun Lagenfelt, Bjärred, Ann Olsson, Trollhättan och Anna Vinberg, Umeå hälsades välkomna som nya specialister inom barn-och ungdomsallergologi.

§ 16.  Höstmötet 2007
Styrelsens förlag till nästa års mötesplats var Lund torsdag-fredag 070927-0928. Som ämne för efterutbildningsdagen föreslogs jordnötsallergi, allergi mot baljväxter samt anafylaxi. Programmet var i övrigt inte klart och förslag från medlemmarna tas emot av sekreteraren.

§ 17. Kommande möten
SFFA: s vårmöte i Lund 070329. Program på Barnallergisektionens förmöte är ”Hyposensibilisering- igår, idag och imorgon” med Sören Wille som moderator. Övriga medverkande är Gunilla Hedlin och Christian Möller. BLF; s ”Barnveckan” i Linköping vecka 17. Styrelsen har gett Karin Fälth-Magnusson i uppdrag att utforma ett program för sektionen. Programpunkter blir ”Immunologiska aspekter på risk och friskfaktorer” med rapport från pågående preventionsstudier. EAACI i Göteborg 070609-0613. ERS i Stockholm 070915-0919. SFFA; s ”Allergidagen” i Stockholm 061006.
                            
§ 18. Övriga frågor
Fråga togs upp angående möjlighet att överföra speciell kompetens inom EU, i aktuellt fall barnallergologi från Tyskland till Sverige. Gunilla Hedlin och Göran Wennergren undersöker frågan. Christian Möller påpekade att vi gör olika när vi beskriver pricktestresultat och efterlyste synpnkter på hur vi ska dokumentera i datajournalen framöver.
                             
§ 19Mötet avslutades
Årsmötet avslutades med att ordförande Karin Fälth-Magnusson avtackade Tom af Klercker för utmärkta mångåriga insatser som kassör, och uttryckte samtidigt styrelsens tacksamhet att Tom kvarstår i styrelsen under ett år som handledare åt den nya kassören.  
GSK; s forskningsstipendium i barnallergologi på totalt 100 000: - delades ut till doktoranderna Catrin Furuhjelm, Linköping, Christina Keen, Göteborg och Marie-Louise Klingsäter, Stockholm. Ordföranden meddelade att Gunilla Hedlin bedömt ansökningarna eftersom flera i styrelsen var jäviga. Beslut i enlighet med Gunilla Hedlins rekommendation togs av Helene Axfors Olsson och Tom af Klercker i samråd med Erika Törnvall.
Vid protokollet

Helene Axfors Olsson
Justeras:
                                                                                      
   Kent-Åke Henricson                       Peter Meyer