Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi i Stockholm 05-09-09

§ 1.Årsmötet öppnades.
Ordföranden Göran Wennergren valdes till mötesordförande och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötesdeltagarna hälsades välkomna.

§ 2.Justeringspersoner.
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Anne Kihlström och Gunnar Lilja, båda från Stockholm.

§ 3 Årsberättelse.
Mötesdeltagarna godkände årsberättelsen efter genomläsning.  

§ 4.Ekonomirapport
Sektionens ekonomi redovisades av kassaförvaltaren Tom af Klercker.
                             Föreningen har fortfarande god ekonomi. Fonderade tillgångar på c:a 200.000 kr.
Kassaförvaltaren uppmanade medlemmarna att betala in mötesavgiften i god tid innan årsmötet.

§ 5.Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Nele Sigurs och godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004-2005.

§ 7.Årsavgift.
Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad till 50 kronor. 

§ 8.Val av styrelse.
Karin Fälth-Magnusson nyvaldes som ordförande, Tom af Klercker omvaldes som kassaförvaltare, Helene Axfors Olsson omvaldes som sekreterare, Göran Wennergren valdes som övrig ledamot och Johan Alm omvaldes som övrig ledamot.

§ 9. Val av revisorer.
 Nele Sigurs, Borås och Bill Hesselmar, Göteborg omvaldes som ordinarie revisorer. Dan Gustafsson, Örebro, omvaldes som revisorssuppleant.

§ 10. Valnämnd.
Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande) och Anders Berg, Karlstad omvaldes. Anne Kihlström, Stockholm nyvaldes i valberedningen.

§ 11. Meddelanden.
Tom af Klercker informerade om det nya avtalet mellan LIF och Landstingen. Helene Axfors Olsson bad ånyo att få in mailadresser från medlemmarna. Kommande utskick sker framöver endast elektroniskt. De medlemmar som inte har tillgång till dator kan dock även framledes få pappersutskick om detta meddelas till sekreteraren.

§ 12.Stencilkommitténs arbete.
Under året har Stencilen ”Födoämnesallergi – Provokation” fastställts. Stencilkommittén håller på med en översyn av samtliga stenciler och har fördelat ut arbetet avseende de stenciler som behöver revideras. Sekreteraren presenterade ett nytt förslag på indelning för att lättare hitta i stencilerna, förslaget kommer att läggas ut på hemsidan. Synpunkter emottages tacksamt. Det kommer att framgå vem eller vilka som är ansvariga för respektive stencil.

§ 13.Sektionens hemsida. www.barnallergisektionen.se
På hemsidan kommer vi att kunna läsa om aktuella spörsmål. När något nytt står att läsa skickas meddelande ut elektroniskt. Kent-Åke Henricson kommer även att ordna med en länk till olika möteskalendrar, t.ex. från SFFA.
Cirka 50 personer har utnyttjat möjligheten att anmäla sig elektroniskt till årets höstmöte.
  
§ 14. SK-kurser.
Gunilla Hedlin rapporterade att det var många sökande till SK-kursen i Barn- och Ungdomsallergologi som anordnas i Stockholm november 2005. Kursen anordnas även nästa år i Stockholm. Lennart Bråbäck har genomfört ytterligare en kurs inom sektionens ämnesområde i linje med den kurs som genomfördes förra året. Denna kurs har fått ekonomiskt stöd av sektionen.

§ 15. Nya specialistärenden.
Per Möllborg önskades välkommen som nybliven specialist. Göran Wennergren visade geografisk fördelning över barnallergologerna samt stapeldiagram över åldersfördelning. Den sistnämnda kommer att läggas ut på hemsidan.  

§ 16.  Höstmötet 2006
Styrelsens förlag till nästa års mötesplats för höstmötet var Halmstad (Tylösand). Då Tylöhus redan var bokat på fredagen blir mötet onsdag-torsdag 20-21/9. Som ämne för efterutbildningsdagen föreslogs ”Den atopiska huden” med Karin Fälth- Magnusson och Maria Böhme som moderatorer. Som minisymposier föreslogs ”NO” med Cristophe Pedroletti som moderator och ”IT i astma- och allergivård” med Tom af Klercker och Kent-Åke Henricson som moderatorer.

§ 17. Kommande möten
SFFA:s vårmöte blir i Göteborg 13/3. Barnallergisektionens förmöte föreslogs vara ”Astma från barn till vuxen” med Göran Wennergren som moderator. Konsul Berghs symposium om Astma, genetik och immunologi på Läkarsällskapet i Stockholm 10/11. Allergistämma i Uppsala 28-29/9 2006 i anslutning till att Astma- och Allergiförbundet fyller 50 år.
                            
§ 18. Övriga frågor
 Sören Wille presenterade vårens BLF möte (Barnvecka) i Helsingborg 3-7/4 2006. Tisdag fm kommer att handla om allergi, och mötet gav Sören Wille och Katarina Pyk i uppdrag att ordna detta. Förslag framfördes att flytta  vårmötet, som f.n. ligger i anslutning till SFFA:s årsmöte, till denna vecka framöver. Delade meningar rådde och inget beslut togs i frågan.
                             
§ 19Mötet avslutades
Årsmötet avslutades med att Gunilla Hedlin,Helene Axfors Olsson och blivande ordförande Karin Fälth-Magnusson avtackade Göran Wennergren för utmärkta insatser som ordförande för sektionen, och uttryckte samtidigt styrelsens tacksamhet för möjlighet till fortsatt gott samarbete då Göran kvarstår som övrig ledamot i styrelsen.  

Gsk;s forskningsstipendium i barnallergologi på totalt 100.000:- delades ut till doktoranderna Emma Goksör Göteborg, Thomas Abrahamsson Linköping och Fredrik Stenius Sthlm. Summan delades lika mellan stipendiaterna.  

Vid protokollet

 

Helene Axfors Olsson

Justeras:
                                                                                      

                                                          Anne Kihlström                                 Gunnar Lilja