Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi i Uppsala 2004 09 17

§ 1.Årsmötet öppnades
Ordföranden Göran Wennergren förklarade årsmötet öppnat och hälsade 38 årsmötesdeltagare välkomna.

§ 2.Justeringspersoner
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Kent Åke Henricson, Halmstad och Christian Möller, Nyköping.

§ 3.Verksamhetsberättelse
Sektionen godkände årsberättelsen efter genomläsning. Sektionen har nu 296 medlemmar.

§ 4 . Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
Sektionens ekonomi redovisades av kassaförvaltaren Tom af Klercker.

Föreningen har fortfarande god ekonomi. Fonderade tillgångar på c:a kr. 250.000:-

Kassaförvaltaren uppmanade medlemmarna att betala in mötesavgifterna i god tid innan årsmötena.

§ 5.Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Nele Sigurs och godkändes.

§ 6.Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 7.Årsavgift.
Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad jämfört med tidigare till kr. 50:-/år. Det framfördes förslag om att årsavgiften skulle inbetalas via Läkarförbundets utdebitering av avgifter vilket BLF redan använder sig av. Skattmästaren skulle undersöka möjligheterna.

§ 8.Val av styrelse
Göran Wennergren omvaldes som ordförande, Tom af Klercker som kassaförvaltare och Johan Alm som ledamot. Helene Axfors Olsson nyvaldes som sekreterare efter Gunnar Hattevig som avböjt omval. Karin Fälth-Magnusson, Linköping, invaldes i styrelsen som ledamot.

§ 9 . Val av revisorer
Omval av revisorerna Nele Sigurs, Borås och Nils Åberg, Göteborg, samt suppleanten Dan Gustafsson, Örebro.

§ 10 . Valnämnd
Omval av valberedningen Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande), Gunnar Dalén, Karlskoga och Anders Berg, Karlstad.

§ 11.Meddelanden
Ingen nya meddelanden förelåg.

§ 12.Stencilkommitténs arbete
Stencilen ”Födoämnesallergi – Provokation”, som utarbetats under ledning av Gunnar Hattevig och Helene Axfors Olsson, presenterades av Helene Axfors Olsson. Stencilförslaget läggs nu ut på remiss till sektionens medlemmar som uppmanas komma med sina synpunkter senast 15 november 2004. Remissversionen kommer att finnas tillgänglig på sektionens hemsida.

§ 13.Sektionens hemsida
Webbansvariga skattförvaltare Tom af Klercker och Kent Åke Henricson svarar för uppdatering av sektionens hemsida som ligger på egen domän med adress: www.barnallergisektionen.se, vilket gjort den mer tillgänglig. Hemsidan kan nås via BLF:s hemsida och via www.svls.se. Allt som är ute på remiss skall läggas på ett eget ställe på hemsidan. Aktuella stenciler ska revideras årligen.

§ 14 . SK-kurser
Stockholm övertar stafetten beträffande SK-kursen i Barn- och Ungdomsallergologi som är planerad till maj 2005. Gunilla Hedlin ansvarar. Jan Svedmyr annonserade att Sundsvall med bl. a. Lennart Bråbäck har tänkt genomföra ytterligare en kurs inom sektionens ämnesområde i linje med den kurs som genomfördes förra året, en kurs som utfallit mycket positivt. En kurs i Pediatrisk lungfunktion med Anders Lindfors, Stockholm, som kursledare är planerad till 11-13 oktober 2004. Båda dessa senare två kurser stöds ekonomiskt av sektionen.

§ 15.Nya specialiser
Annika Hollsing, Maria Ingemansson, Karin Lönnkvist och Christina Keen önskades hjärtligt välkomna som nyblivna specialister. Vi har för närvarande 108 specialister i barn- och ungdomsallergologi.

§ 16.Nästa års mötesställe, - dagar och program
Styrelsens förlag till nästa års mötesplats för höstmöte var Stockholm den 8 - 9 september 2005. Förslag hade också framkommit om Halmstad/Helsingborg som lämplig arrangör för höstmöte, gärna i samarbete mellan de två klinikerna och med Halmstad som mötesplats. Styrelsen fick i uppgift att i samråd med berörda orter komma fram till lämplig höstmötesarrangör år 2005 respektive år 2006.

Programförslag för kurs-/utbildningsdagen var: ”Kohortstudier: Epidemiologi, olika astmatyper, naturalförlopp, diskussion av studiernas olika resultat, skillnad mellan sensibilisering och sjukdom” med Johan Alm som ansvarig och moderator. Minisymposium I: ”Urtikaria/Antihistaminer” med Peter Meyer som ansvarig.

Minisymposium II: ”(Mycket) svår astma hos barn och ungdomar” med Gunilla Hedlin som ansvarig.

SFFA:s vårmöte är planerat till Stockholm 7/4-05, ansvariga Gunilla Hedlin och Magnus Wickman. Förslag till program framfördes av bl a Peter Meyer efter dansk förebild med presentation av pågående doktorandarbeten från universitetsklinikerna med anknytning till allergologi, eventuellt en ”Grand Round”, dvs att äldre kollegor presenterade problemlösningar.

§ 17 . Kommande möten
SFFA:s vårmöte är planerat till Stockholm 7/4-05. Preliminärt program vg se § 16.

§ 18 . Övriga frågor
Jan-Åke Jönsson framförde synpunkter på ALK:s ändrade rekommendationer beträffande timotejhyposensibilisering. Det framkom vid diskussionen att de flesta hade fortsatt enligt tidigare rekommendationer medan andra hade sänkt dosen eller bytt ut timotejextraktet mot 5-gräsallergen. Flera kollegor ansåg att Läkemedelsverkets och ALK:s rekommendationer borde följas medan andra hävdade att barnallergologer med stor erfarenhet borde kunna fortsätta som tidigare. Ny FASS-text beträffande vaccinationer till extremt äggallergiska barn, föreligger. Stencilkommittén fick i uppdrag att se över gällande bestämmelser och rekommendationer, och därefter yttra sig till medlemmarna. Göran Oldeus undrade om ”SPRI-rapporteringen” beträffande antalet sjukhusinläggningar pga gastroenteriter och framför allt astma kunde användas som säkra siffror eftersom skillnader i hur diagnoserna sätts kan föreligga mellan barnklinikerna.

Årets GlaxoSmithKline-stipendium som i år var på kr. 100.000:- delades mellan: Irene Devenney, Linköping, Kristina Irander, Linköping och Bernt Alm, Göteborg

§ 19 . Mötet avslutande
Årsmötet avslutades med att ordförande Göran Wennergren avtackade Gunnar Hattevig för utmärkt samarbete och fina insatser för sektionen, och sektionen och styrelsen för förtroende samt önskade välkommen till höstmöte 8–9/ 9-05.

Vid protokollet
Gunnar Hattevig

Justeras: Kent Åke Henricson, Christian Möller