Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi i Sunne 2003 09 05

§ 1. Årsmötet öppnades
Ordföranden Göran Wennergren förklarade årsmötet öppnat och hälsade 72 årsmötesdeltagare välkomna.

§ 2. Justeringspersoner
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Anders Berg, Karlstad och Christian Möller, Nyköping.

§ 3. Verksamhetsberättelse
Lästes upp av Gunnar Hattevig. Sektionen godkände årsberättelsen. Sektionen har nu 292 medlemmar.

§ 4. Ekonomisk redovisning
Sektionens ekonomi redovisades av kassaförvaltaren Tom af Klercker.
Föreningen har fortfarande god ekonomi. Fonderade tillgångar på c:a kr. 350.000:-
Medlemmarna uppmanas att betala mötesavgiften innan årsmöten.

§ 5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Bill Hesselmar och godkändes.

§ 6. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 7. Årsavgift
Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad jämnfört med tidigare till
kr. 50:-/år.

§ 8. Val av styrelse
Ordföranden Göran Wennergren, sekreteraren Gunnar Hattevig, kassaförvaltaren Tom af Klercker, övriga styrelseledamoten Helene Axfors Olsson omvaldes. Till ny, ytterligare styrelseledamot, valdes Johan Alm, Stockholm.

§ 9. Val av revisorer
Revisorerna Nele Sigurs, Borås och Bill Hesselmar, Göteborg, omvaldes med Dan Gustafsson, Örebro, som suppleant.

§ 10. Valnämnd
Valberedningen bestående av Gunnar Lilja, Stockholm (sammankallande), Gunnar Dalén, Karlskoga och Anders Berg, Karlstad, omvaldes.

§ 11. Meddelande
Peter Meyer, sektionens representant, rapporterade från Socialstyrelsens arbetsgrupp
för Nationella riktlinjer för Astma och KOL.

§ 12. Stencilkommitténs arbete.

Till övriga frågor, §. 18.

§ 13. Sektionens hemsida
Skattmästaren Tom af Klercker meddelade att hemsidan för sektionen har fått egen domän: www.barnallergisektionen.se. Hemsidan kan även nås via: www.svls.se.

§ 14. SK-kurser
Göteborg håller under nästa år sin tredje SK-kurs i Barn- och ungdomsallergologi. Kursen är planerad till 10–13 maj 2004. Styrelsen får i uppdrag att tillfråga Lennart Bråbäck, Sundsvall, om han med ekonomiskt bidrag från sektionen, är villig att åtaga sig ytterligare en SK-kurs liknande det som genomfördes förra året.
Gunilla Hedlin har vid fyra tillfällen ansökt att få arrangera SK-kurs Pediatrisk lungfysiologi men fått avslag. Kassaförvaltaren utlovar ekonomisk bidrag från sektionen om Gunilla Hedlin kan tänka sig genomföra tidigare, planerad SK-kurs under kommande verksamhetsår.

§ 15. Nya specialister

Hans Linder, Masoud Mohseni, Bo Klintberg, Johan Alm, Katarina Pyk, Magnus Aurivillius, Asta Sigurbrandsdottir – önskades hjärtligt välkomna som nyblivna specialister i barn- och ungdomsallergologi.
För närvarande finns 104 specialister i barn- och ungdomsallergologi varav 90 yrkesaktiva.
Ordförande uppmuntrade till att satsa på utbildning av fler, nya specialister i barn- och ungdomsallergologi.

§ 16. Nästa års mötesställe, - dagar och program
Uppsala förslogs som ort för nästa års höstmöte den 16–17 september 2004 med mötesansvariga Lennart Nordvall och Tony Foucard. Preliminärt program: Kursdagen den 16 september: "Födoämnesallergier" med Gunnar Hattevig som moderator och programansvarig. Minisymposier den 17 september: ”Lungfysiologiska undersökningar hos barn – diagnostiska och differentialdiagnostiska möjligheter" med Per Gustafsson som moderator och programansvarig samt "Medicinska epidemiologiska undersökningar" med Lennart Nordvall som moderator och programansvarig. Som gästföreläsning föreslogs "Genetiska aspekter på astma på Island" med Håkon Håkonarsson eller Unnur Steina Björnsdotter som föreläsare. Göran Wennergren ansvarar för kontakterna.

§ 17. Kommande möten
SFFA:s vårmöte avhålls i Uppsala 1 april 2004. Program för sektionens traditionsenliga förmiddagsmöte blir
”Inhalationshjälpmedel – State of the Art” med Jan Svedmyr som moderator och programansvarig.

§ 18. Stencilkommittén

Ordföranden Göran Wennergren rapporterade från stencilkommitténs arbete.
Stencilerna ”Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder" (stencil 11), ”Astma hos småbarn – terminologi och diagnoser” (stencil 29) samt ”Information om möjlighet att minska risken för astma och allergisk sjukdom hos barn under första levnadsåren” (stencil 17), diskuterades. Mötesdeltagarna önskade en ny remissomgång av samtliga stenciler. Stencilerna är tillgänglig på sektionens hemsida för synpunkter från sektionens medlemmar. Synpunkterna kan lämnas till styrelsens-/stencilkommitténs medlemmar senast 31 oktober 2003.
Årets GlaxoSmithKline-stipendium i barnallergologi som i år var på kr. 100.000:- delades mellan Eva Östholm, Stockholm, Christina Keen, Göteborg, Catarina Almqvist, Stockholm, Anna Sandin, Kalix/Umeå, och Erik Melén, Stockholm.

§ 19. Mötets avslutande
Årsmötet avslutades med att ordförande Göran Wennergren tackade årsmötesdeltagarna och önskade välkommen till Uppsala 16–17 september 2004.

Vid protokollet
Gunnar Hattevig

Justeras:
Anders Berg, Christian Möller