Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2008–2009

Sektionens årsmöte genomfördes i Jönköping 18-19 september 2008 med Göran Oldaeus som lokalt ansvarig. Efterutbildningsdagen den 18 september ägnades temat ”Allergiprevention i nytt ljus” med Karin Fälth-Magnusson som moderator. Minisymposierna den 19 september utgjordes av ”Vacciner – effekter och biverkningar” med Lennart Nilsson som moderator samt ”Metoder för bronkialprovokation” med Gunilla Hedlin som moderator. Höstmötet var välbesökt med 180 deltagare.
På årsmötet den 19 september blev Karin Fälth-Magnusson omvald som ordförande, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Anne Kihlström som skattmästare, och Göran Wennergren omvaldes som ledamot. Catarina Almqvist Malmros invaldes som ledamot efter Johan Alm som avgick och avtackades vid årsmötet. Göran Wennergren åtog sig uppgiften som vice ordförande.
Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Örebro den 26 mars med Dan Gustafsson som lokalt ansvarig, programpunkter var bl.a.”Eksem” samt ”Användning av Xolair i Sverige”. Under Barnveckan i Uppsala anordnade sektionen, tillsammans med Arbetsgruppen för pediatrisk pulmonologi, ett möte om ”Knepiga fall med astma och astmaliknande tillstånd”.
Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 303 medlemmar.
Styrelsen har haft fem sammanträden, samt flitig mailkommunikation. Den viktigaste frågan för styrelsen har varit fortsatt arbete med måldokumenten avseende innehåll i utbildning i  Barn- och ungdomsallergologi. Via hemsidan nås numera såväl Socialstyrelsens föreskrifter som sektionens rekommendationer i form av utbildningsplan, checklista och ST-kontrakt. Styrelsen har även deltagit i en av Astma- och Allergiförbundet initierad arbetsgrupp för ”Nationell strategi för vård av människor med allergiska sjukdomar.
Stencilkommittén har varit mycket aktiv med tre sammanträden under perioden. Stencilerna ”Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare” och ”Underhållsbehandling av astma” har reviderats, stencilen ”Frågeformulär användbara vid astmakontroll” är nyskriven och ett omfattande arbete pågår för revision av ”Preventionsstencilen”.
Sektionens internetdomän, www.barnallergisektionen.se, uppdateras kontinuerligt av Kent-Åke Henricson i samarbete med sekreteraren och innehåller numera även boken ”Allergi och astma hos barn” i elektronisk version.
Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi.

Karin Fälth-Magnusson                Helene Axfors Olsson                    Anne Kihlström

 

Catarina Almqvist Malmros            Bill Hesselmar                             Göran Wennergren