Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2007–2008
Sektionens årsmöte genomfördes i Lund 27-28 september 2007 med Peter Meyer som lokalt ansvarig. Efterutbildningsdagen den 27 september ägnades temat ”Jordnötter på gott och ont” med Karin Fälth-Magnusson som moderator.
På årsmötet den 28 september blev Karin Fälth-Magnusson omvald som ordförande, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Anne Kihlström som skattmästare, Johan Alm och Göran Wennergren omvaldes som ledamöter medan Tom af Klercker avslutade sin långvariga och framgångsrika tjänstgöring som skattmästare och  avtackades vederbörligen vid årsmötet.
Minisymposierna den 28 september utgjordes av ”Vad har astma och allergi med immundefekt att göra?” med Vivianne Oxelius som moderator samt ”Aktuell astmabehandling” med Göran Wennergren som moderator.
Höstmötet var välbesökt med 225 deltagare.
Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Falun den 3 april och behandlade ämnet anafylaxi samt bruk av adrenalinpenna.  Även detta möte var välbesökt.
Under Barnveckan i Örebro anordnade sektionen den 17 april ett möte på temat: ”Eksem” med Dan Gustafsson som lokalt ansvarig.
Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 288 medlemmar. Styrelsen har haft fyra sammanträden, varav ett telefonsammanträde, samt flitig mailkommunikation inom styrelsen.
Under året har styrelsen bl.a arbetat med de nya måldokumenten avseende innehåll i utbildning såväl i basspecialiteten Barn- och ungdomsmedicin som grenspecialiteten Barn- och ungdomsallergologi. Styrelsen har även arbetat fram ett förslag på nya stadgar i enlighet med de riktlinjer som tagits fram av BLF.
Stencilkommittén har haft två sammanträden under perioden. Följande stenciler har  reviderats och lagts ut på hemsidan: ”Anafylaxi/anafylaktisk reaktion inklusive adrenalin som anafylaxiprofylax”, ”Att beakta vid besök på skola/förskola , ”Underhållsbehandling av astma” och ”Riktlinjer för vaccination av barn med allergi.”
Sektionens internetdomän, www.barnallergisektionen.se, uppdateras kontinuerligt av Kent-Åke Henricson och innehåller bl. a. en nyhetsrulle med aktualiteter.
Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi 

Karin Fälth-Magnusson                Helene Axfors Olsson                    Anne Kihlström

 

Johan Alm                                                Göran Wennergren