Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2006–2007

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Tylösand den 20-21 september 2006.
Efterutbildningsdagen den 20 september ägnades åt ”Den atopiska huden” med Maria Böhme och Karin Fälth-Magnusson som moderatorer.

På årsmötet den 21 september blev Karin Fälth-Magnusson omvald som ordförande, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Anne Kihlström nyvaldes som skattmästare, Johan Alm och Göran Wennergren omvaldes som ledamöter. Tom af Klercker ombads sitta kvar i styrelsen ett år för att handleda den nya kassören.

Förmiddagens minisymposium utgjordes av ”NO i luftvägarna” med Christophe Pedroletti som moderator, vidare höll förre ordföranden Göran Wennergren en högtidsföreläsning och avslutningsvis var ämnet ”Vad alla måste veta om IT” med Kent-Åke Henricson och Tom af Klercker. Höstmötet var välbesökt med 230 deltagare.

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Helsingborg den 29 mars.  Temat var ”ASIT - Allergispecifik Immunoterapi igår, idag och imorgon”. Även detta möte var välbesökt.
Under Barnveckan i Linköping anordnade sektionen den 24/4 att mycket välbesökt möte under temat: ”Hur vi gick från elimination till exponering – om paradigmskiftet i allergiprevention” med Bengt Björkstén som huvudtalare.
Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 265 medlemmar. Styrelsen har haft fem sammanträden varav ett telefonsammanträde. Under året har styrelsen bl.a arbetat med de nya måldokumenten avseende innehåll i utbildning såväl i specialitén  Barn- och ungdomsmedicin som Barn- och ungdomsallergologi.
Stencilkommittén har haft två sammanträden under året. Under året har följande stenciler reviderats och lagts ut på hemsidan: provokation -födoämnesallergi med provokationsscheman, komjölksallergi, latexallergi, urticaria.
Sektionens internetdomän, www.barnallergisektionen.se, uppdateras kontinuerligt av Kent-Åke Henricson och innehåller bl. a. en nyhetsrulle med aktualiteter.

Under året har sektionens grundande ordförande, Sven Kraepelin, gått ur tiden. Sektionen hedrade hans minne med blommor och en gåva till hans minnesfond.

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi.

 

 

Karin Fälth-Magnusson                Helene Axfors Olsson                    Tom af Klercker

 

Anne Kihlström                             Johan Alm                                      Göran Wennergren