Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2005–2006

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Stockholm den 8-9 september 2006.
Efterutbildningsdagen den 8 september ägnades åt ”Kohortstudier i Sverige – resultat och diskussion” med Magnus Wickman och Johan Alm som moderatorer.

På årsmötet den 9 september blev Karin Fälth-Magnusson nyvald som ordförande, Tom af Klercker omvaldes som skattmästare, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Johan Alm som ledamot och Göran Wennergren nyvaldes som ledamot. Förmiddagens minisymposium ”Urticaria och antihistaminer” leddes av Peter Meyer och eftermiddagens minisymposium ”Svår astma hos barn” av Gunilla Hedlin. Höstmötet var välbesökt med ??? deltagare.

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Göteborg torsdagen 2006-03-30. Temat var”Astma från barn till vuxen” med Göran Wennergren som moderator. Även detta möte var välbesökt.

Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu xxx medlemmar.

Styrelsen har haft fem sammanträden varav ett telefonsammanträde. Stencilkommittén har varit mycket aktiv med en översyn och uppdatering av samtliga stenciler. De kommer framledes få ett enhetligt, lättläst utförande med angivande av när de reviderats och hur länge de är giltiga. Stencilkommittén har haft två sammanträden under året.

Sektionens medlemmar har vidare varit aktiva andra verksamheter inom /gränsande till barnallergologi. Göran Wennergren är en av fackredaktörerna i tidskriften ”Allergi i Praxis” som ges ut av svenska och norska astma- och allergiförbunden gemensamt och han medverkar i Astma- och Allergiförbundets vetenskapliga råd. Johan Alm är vetenskaplig sekreterare i SFFA, och Helene Axfors Olsson är medlem i Astma- och Allergiförbundets Sara-grupp, en arbetsgrupp med företrädare för professionens olika specialist- och intresseföreningar vars uppdrag främst gäller kliniska frågor inklusive patientnära forskning samt hälso-och sjukvårdens organisation.

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi.

Tom af Klercker och Kent Åke Henricson ansvarar för sektionens internetdomän vilken under året ständigt uppdateras. Nätsidan nås via www.barnallergisektionen.se.

Karin Fälth-Magnusson Helene Axfors Olsson Tom af Klercker

Johan Alm Göran Wennergren