Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2004–2005

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Uppsala den 16–17 september 2004.
Efterutbildningsdagen den 16 september ägnades åt ”Födoämnesöverkänslighet/-intolerans/-allergi” med Gunnar Hattevig som moderator.

På årsmötet den 17 september blev Göran Wennergren återvald som ordförande, Tom af Klercker som skattmästare. Helene Axfors Olsson nyvaldes som sekreterare. Johan Alm omvaldes som ledamot och Karin Fälth-Magnusson invaldes som ny ledamot. Förmiddagens minisymposium ”Lungfysiologiska undersökningar hos barn – diagnostiska och differentialdiagnostiska möjligheter” leddes av Per Gustafsson och eftermiddagens minisymposium ”Medicinska epidemiologiska undersökningar” av Lennart Nordvall. Dagen avslutades med en uppskattad föreläsning av Håkon Håkonarsson, Reykjavik, om ”Genetiska aspekter på astma på Island”. Höstmötet var välbesökt med 230 deltagare.

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Stockholm 7 april. Temat var aktuella barnallergologiska studier med Magnus Wickman och Gunilla Hedlin som moderatorer. Även detta möte var välbesökt.

Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 250 medlemmar.

Styrelsen har haft fyra sammanträden och stencilkommittén ett sammanträde under året. Stencil nr 30 ”Födoämnesallergi – provokation” har fastställts under året. En översyn och uppdatering av samtliga stenciler har påbörjats.

Flera av sektionens medlemmar har varit engagerade som författare i en ny upplaga av boken ”Allergi och astma hos barn” under redaktion av Tony Foucard, Gunilla Hedlin och Göran Wennergren. Även i den nya upplagan av boken ”Akut pediatrik” har flera av sektionens medlemmar medverkat. Göran Wennergren är en av fackredaktörerna i tidskriften ”Allergi i Praxis som ges ut av svenska och norska astma- och allergiförbunden gemensamt och medverkar i Astma- och Allergiförbundets vetenskapliga råd inför förbundets 50-årsjubileum 2006.

Sektionen har givit ekonomiskt stöd till två BLF-initierade fristående SK-kurser, ”Astma och allergi hos barn” i Sundsvall med Lennart Bråbäck och Eva Landgren som kursledare och ”Lungsjukdomar hos barn” i Stockholm med Anders Lindfors och Sten-Erik Bergström som kursledare. Många av sektionens medlemmar medverkade aktivt i Allergistämman i Malmö 26–27 januari 2005.

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi.

Tom af Klercker och Kent Åke Henricson ansvarar för sektionens internetdomän vilken under året har omarbetats och moderniserats. Nätsidan nås via www.barnallergisektionen.se.

Göran Wennergren, Helene Axfors Olsson, Tom af Klercker, Johan Alm, Karin Fälth-Magnusson