Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi
Verksamhetsåret 2003–2004

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Sunne den 4 - 5 september 2003.

Efterutbildningsdagen den 4 september ägnades åt "Allergener och antigener i vår omgivning – nya aspekter på exponering, diagnostik samt immunmodulering" med Gunilla Hedlin och Gunnar Lilja som moderatorer.

På årsmötet den 5 september blev Göran Wennergren återvald som ordförande, Tom af Klercker som skattmästare, Gunnar Hattevig som sekreterare, Helene Axfors Olsson som ledamot och Johan Alm invald som ny ledamot. Förmiddagens minisymposium ”Bostadens betydelse för förskolebarns allergi och astma – Värmlandsstudien, DBH” leddes av Anders Berner, och eftermiddagens minisymposium ”Astma hos småbarn” av Göran Wennergren. Dagen avslutades med ett uppskattat föredrag av Gunilla Hedlin om ”Den patientnära forskningens glädjeämnen”. Höstmötet var välbesökt med 250 deltagare.

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Uppsala 1 april.

Temat var "Inhalationsbehandling - State of the Art” med Jan Svedmyr som moderator. Även detta möte var mycket välbesökt.

Styrelsen har haft tre sammanträden under året. Stencilkommittén har haft två sammanträden och ett flertal informella kontakter. Stencilerna 11 ( Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder), 17 (Information om möjlighet att minska risken för astma och allergisk sjukdom hos barn under första levnadsåren) och 29 ( Astma hos småbarn – terminologi och diagnoser) har fastställts under året. Stencilen "Födoämnesallergi - Provokation" är färdigställd och distribueras på årsmötet 17 september 2004 för remissförfarande.

Under året har styrelsen varit remissinstans till Socialstyrelsen beträffande förslag till ”Nationella riktlinjer för Astma och KOL” och ” Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg (KÅVO)”.

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi.

Skattmästare Tom af Klercker är tillsammans med Kent Åke Henricson ansvarig för sektionens internetdomän. Nätsidan nås via www.barnallergisektionen.se.

 

Göran Wennergren, Gunnar Hattevig, Tom af Klercker, Helene Axfors Olsson, Johan Alm