Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi

Verksamhetsåret 2002–2003

Sektionen har varit samlad till höstmöte i Göteborg den 5–6 september 2002.
Efterutbildningsdagen den 5 september ägnades åt ”Primärprevention under barnaåren” med Magnus Wickman som moderator. På årsmötet den 6 september omvaldes Göran Wennergren som ordförande, Tom af Klercker som skattmästare och Gunnar Hattevig som sekreterare. Till ny övrig ledamot valdes Helene Axfors Olsson. Förmiddagens minisymposium ”Pediatrisk lungmedicin” leddes av Gunilla Hedlin, och eftermiddagens minisymposium ”Patientutbildning” av Carl-Axel Hederos. Dagen avslutades med en mycket uppskattad föreläsning av Inga-Lisa och Örjan Strannegård, ”T-celler och allergi – vetenskapligt kåseri”. Höstmötet var mycket välbesökt med 295 deltagare.
Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Linköping den 27 mars. Temat var ”Aktuell forskning om födoämnesallergi” med Helene Axfors Olsson och Karin Fälth-Magnusson som moderatorer. Även detta möte var mycket välbesökt.
Styrelsen har haft två sammanträden under året. Stencilkommittén har haft två sammanträden och ett flertal informella kontakter. Under året har stencilen ”Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn till medicinering och symtom hos barn över två års ålder” (stencil 11) omarbetats och en ny stencil ”Astma hos småbarn – terminologi och diagnoser” (stencil 29) har färdigställts. Båda har distribuerats till medlemmarna och finns på sektionens hemsida. Ett förslag till ny stencil 17, ”Information om möjlighet att minska risken för astma och allergisk sjukdom hos barn under första levnadsåren”, är ute på remiss och kommer att bli föremål för diskussion på höstmötet 2003. Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 292 medlemmar.
Många av sektionens medlemmar medverkade aktivt i Allergistämman i Göteborg 29–30 januari som inledde Barnallergiåret 2003. Bland annat presenterades ett kunskapsunderlag om sekundärprevention, ”Hur kan vi minska allergi- och astmabesvär hos barn och unga? Anpassning och behandling”. Kunskapsunderlaget har utarbetats i en av Astma- och Allergiförbundet initierad arbetsgrupp med Göran Wennergren som ordförande. I samband med Socialstyrelsens revision av de medicinska specialiteterna har styrelsen agerat för att barn- och ungdomsallergologi skall behålla ställning som grenspecialitet. I Socialstyrelsens slutliga utredningsförslag behåller barn- och ungdomsallergologi sin ställning som grenspecialitet inom basspecialiteten barn- och ungdomsmedicin, vilket är mycket tillfredställande. Det europeiska utbildningsprogrammet för blivande pediatriska allergologer inom EAACI som bevakas av Gunnar Hattevig, framskrider, och väntas presenteras under 2003.
Under året har Gunilla Hedlin och Göran Wennergren utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi.
Skattmästare Tom af Klercker är ansvarig för sektionens domän som nås via www.barnallergisektionen.se.

Göran Wennergren Gunnar Hattevig Tom af Klercker Helene Axfors Olsson